معاونت اداری و پشتیبانی - مدیریت و کارکنان
مدیریت و کارکنان امور اداری دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اکبر شیرزاد - مدیر امور اداری

AWT IMAGE

صفحه شخصی

استادیار : مرتبه علمی
عمران : رشته و گرایش
a.shirzaduut.ac.ir : پست الکترونیکی
044-31980250 : شماره تماس
راحیل بابایی-  کارشناس امور اداری

 کارشناس  مدرک
آموزش و پرورش ابتدایی : رشته و گرایش
rahil.babaei51yahoo.com : پست الکترونیکی
044-31980206 : شماره تماس
هادی پورستار- کارشناس بیمه، بازنشیتگی  و حضور و غیاب

AWT IMAGE

کارشناس مدرک
شیمی گرایش محض : رشته و گرایش
hadi_porsataryahoo.com : پست الکترونیکی
044-31980206 : شماره تماس
معصومه بابایی- مسئول دبیرخانه

AWT IMAGE

کارشناسی ارشد مدرک
 مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی : رشته و گرایش
uuturmiayahoo.com : پست الکترونیکی
044-31980251 : شماره تماس
مینا خوش صحبت- کارشناس دبیرخانه

AWT IMAGE

کارشناسی ارشد مدرک
مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی : رشته و گرایش
uuturmiayahoo.com : پست الکترونیکی
044-31980251 : شماره تماس
ناصر تبریزی- نامه رسان

AWT IMAGE

دیپلم مدرک
اقتصاد اجتماعی : رشته و گرایش
: پست الکترونیکی
044-31980206 : شماره تماس

نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی :
http://uut.ac.ir/find.php?item=12.564.344.fa
برگشت به اصل مطلب