معاونت اداری و پشتیبانی - امور اداری
کاهش ساعات کار بانوان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

قابل توجه همکاران بانوان شاغل در دانشگاه

به پیوست « قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص » که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان رسیده است جهت اطلاع و بهره بردارب بانوان محترم شاغل در دانشگاه درج می گردد.

مقتضی است همکاران ذی نفع درخواست و مستندات مندرج در ماده واحده قانون مذکور را جهت بررسی و اقدام لازم به امور اداری ارائه نمایند.

دریافت فایل

نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی :
http://uut.ac.ir/find.php?item=12.455.2436.fa
برگشت به اصل مطلب