معاونت آموزشی و پژوهشی- مدیریت و کارکنان
معرفی مدیریت و کارکنان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
اردلان قاسم زاده - مدیر وب سایت

مربی : مرتبه علمی
کامپیوتر - نرم افزار : رشته و گرایش
ardalanghasemzadeh@gmail.com : پست الکترونیکی
04431980272 : شماره تماس
بهزاد دودکانی - کارشناس وب سایت

کارشناسی مدرک
کامپیوتر - نرم افزار : رشته و گرایش
doodkani@gmail.com : پست الکترونیکی
04431980208 : شماره تماس
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.957.1156.fa
برگشت به اصل مطلب