معاونت آموزشی و پژوهشی- کارگاههای آموزشی
اجرای موفقیت آمیز آزمایش های مقاومت مصالح در مرکز IRC

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آزمایشهای تست کشش و تست خستگی مربوط به آزمایشگاه مقاومت مصالح با حضور دانشجویان در محل مرکز توسعه فناوری و کارگاه های ساخت و تولید طی دو جلسه با دستگاه های ساخته شده در این مرکز با موفقیت اجرا گردید .
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.549.401.fa
برگشت به اصل مطلب