معاونت آموزشی و پژوهشی- کارگاههای آموزشی
برنامه آموزشی کارگاه ساخت و تولید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
جهت مشاهده برنامه آموزشی کارگاه ساخت و تولید دانشگاه صنعتی ارومیه اینجا کلیک کنید .
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.549.398.fa
برگشت به اصل مطلب