معاونت آموزشی و پژوهشی- کارگاههای آموزشی
ارائه دروس آزمایشگاهی به دانشجویان دانشگاه های پیام نور و کمال

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دانشجویان دانشگاه های پیام نور و کمال در قالب قراردادی جهت گذراندن دروس آزمایشگاهی زیر به محل آزمایشگاه های  دانشگاه صنعتی ارومیه مراجعه می نمایند :

1 . آزمایشگاه فیزیک

2 . آزمایشگاه برق

3 . آزمایشگاه پنیوماتیک

4 . آزمایشگاه مکانیک سیالات  

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.549.385.fa
برگشت به اصل مطلب