معاونت آموزشی و پژوهشی- مدیران واحدها
مدیر امور آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها


دکتر رحیم تقی زاده، عضو هیات علمی گروه صنایع در حال حاضر مسئولیت مدیریت امور آموزشی دانشگاه را عهده دار می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.378.71.fa
برگشت به اصل مطلب