معاونت آموزشی و پژوهشی- مدیران واحدها
مدیر امور پژوهشی و فناوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 AWT IMAGE دکتر کامران قاسم زاده عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی از شهریور ماه 1397 مسئولیت مدیریت پژوهشی دانشگاه را عهده دار است.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.378.70.fa
برگشت به اصل مطلب