معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی- معاونین قبلی
معاونین قبلی حوزه دانشجویی و فرهنگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سهراب عبداله زاده - معاونت دانشجوئی و فرهنگی از بهمن ماه 92 الی تیر 93

AWT IMAGE

استادیار : مرتبه علمی
مهندسی صنایع : رشته و گرایش
inassa@uut.ac.ir : پست الکترونیکی
04431980257 : شماره تماس

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=10.966.1045.fa
برگشت به اصل مطلب