معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی- امور خوابگاهها
شرایط و ضوابط موجود برای ثبت نام در خوابگاه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویـان محتـرم خوابگـاهی مـیرسانـد که ثبت نام خوابگاهها برای ترم جدید از تاریخ 31/5/94 الی 15/6/94  خواهد بود ، لازم به ذکر است که دانشجویان عزیز به نکات ذیل توجه داشته باشند :
1- زمان رجوع به سامانه اتوماسیون جهت اخذ اتاق  در تاریخ های قید شده از ساعت 8:00 الی 16:00 خواهد بود.
2- بعد از اخذ اتاق، اتاق اخذ شده در سامانه درصورتی تائید خواهد شد که دانشجو تا 48 ساعت کل بدهی و هزینه ترم جدید خوابگاه را از طریق درگاه اینترنتی تسویه کرده باشند ، درغیر اینصورت سیستم در پایان 48 ساعت مهلت داده شده ، به صورت اتوماتیک عملیات صورت گرفته را لغو خواهد کرد.
3- با توجه به محدودیت ظرفیت خوابگاه ها درصورت عدم ثبت نام در تاریخ های قید شده ، ظرفیت خالی در موعد مقرر در اختیار دانشجویان جدیدالورود قرار خواهد گرفت.
4- درصورت عدم رزرو و پرداخت شهریه های مربوطه درموعدمقرر ، دانشجویان عزیزبا عنایت به قرارداد بسته شده ، با سایر خوابگاههای خودگردان خصوصی سطح شهرمی توانندبا معرفی دانشگاه به خوابگاه های مذکورمراجعه واسکان یابند.     

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=10.322.1678.fa
برگشت به اصل مطلب