دانشگاه صنعتی ارومیه- اهداف
اهداف تاسیس دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعتلای فرهنگ و موقعیت علمی استان و نقش موثر آن در کشور

توسعه آموزش عالی استان و بهبود شاخص دانشجو

افزایش سهم دانشجویان رشته های فنی و مهندسی

تقویت ارتباط بخش صنعت و معدن با بخش آموزش عالی

تسریع و تسهیل توسعه بخش صنعت استان و تربیت نیروی انسانی متخصص

عملی کردن سیاستهای محرومیت زدایی در منطقه

کمک به تبدیل استان از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد بهره ور محور

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=1.32.13.fa
برگشت به اصل مطلب