دانشگاه صنعتی ارومیه- همایش ها
کنگره پیشگامان پیشرفت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کنگره پیشگامان پیشرفت  ۱۸ آذرماه ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=1.1294.2414.fa
برگشت به اصل مطلب