دانشگاه صنعتی ارومیه- مشاوران رئیس دانشگاه
مشاور امور فرهنگی رئیس دانشگاه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/8/6 | 

مشاور امور فرهنگی رئیس دانشگاه

/

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=1.105.1298.fa
برگشت به اصل مطلب