دانشگاه صنعتی ارومیه- مشاوران رئیس دانشگاه
مشاور امور فرهنگی رئیس دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۸/۶ | 

مشاور امور فرهنگی رئیس دانشگاه

AWT IMAGE

/

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=1.105.1298.fa
برگشت به اصل مطلب