بایگانی بخش هیئت علمی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 14 | تعداد کل بازدید های مطالب: 70,765 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵ -

زینب حسینی

زینب حسینی   صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی مهندسی شیمی - نفت : رشته و گرایش zeinab.hosseini@uut.ac.ir : پست الکترونیکی +9844-31980272 : شماره تماس

img_yw_news
جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۳ -

الهام جلیل نژاد

الهام جلیل نژاد(معاونت گروه)   صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی : رشته و گرایش e.jalilnejad@uut.ac.ir : پست الکترونیکی - : شماره تماس

img_yw_news
جمعه ۱۸ مهر ۱۳۹۳ -

رضا رفیعی

رضا رفیعی (مدیریت گروه)   صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی مهندسی شیمی- پلیمر : رشته و گرایش reza.rafiee@uut.ac.ir : پست الکترونیکی 044-31980269 : شماره تماس

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۳ -

کامران قاسم زاده

کامران قاسم زاده     صفحه شخصی دانشیار :مرتبه علمی فرایندهای جداسازی غشایی و راکتور های غشایی : رشته و گرایش Kamran.ghasemzadehuut.ac.ir : پست الکترونیکی 044-31980222 : شماره تماس

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ -

فاطمه بهادری

فاطمه بهادری   صفحه شخصی دانشیار :مرتبه علمی مهندسی شیمی -  مدلسازی و شبیه سازی : رشته و گرایش f.bahadori@che.uut.ac.ir : پست الکترونیکی 044-31980317 : شماره تماس    

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ -

محمد قدیری

محمد قدیری(معاونت گروه)   صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی نانوکاتالیست ها : رشته و گرایش m.ghadiri@uut.ac.ir : پست الکترونیکی 044-31980224 : شماره تماس

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ -

علیرضا بهروز سرند

علیرضا بهروز سرند   صفحه شخصی دانشیار :مرتبه علمی مدلسازی، شبیه سازی و کنترل فرایند : رشته و گرایش a.behrozsarand@che.uut.ac.ir : پست الکترونیکی 044-33980233 : شماره تماس

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ -

الهام جنت دوست

الهام جنت دوست   صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی مهندسی شیمی - نانو تکنولوژی : رشته و گرایش jannatdost.egmail.com - e.jannatdoustuut.ac.ir : پست الکترونیکی 044-31980235 : شماره تماس

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ -

آرش افغان

آرش افغان   صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی شیمی آلی- شیمی پلیمر : رشته و گرایش a.afghan@che.uut.ac.ir  : پست الکترونیکی 044-33980265 : شماره تماس

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ -

سید سالار مشکوه

سید سالار مشکوه   صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی مهندسی شیمی - جداسازی : رشته و گرایش s.meshkatche.uut.ac.ir : پست الکترونیکی 044-3980266 : شماره تماس

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ -

فرشاد خیری

فرشاد خیری   صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی سنسور و بیوسنسور : رشته و گرایش f.kheiri@uut.ac.ir : پست الکترونیکی 044-33980221 : شماره تماس

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ -

محمد سیروس آذر

محمد سیروس آذر   صفحه شخصی دانشیار :مرتبه علمی مهندسی شیمی-پلیمر : رشته و گرایش m.sirousazaruut.ac.ir : پست الکترونیکی 044-31980319 : شماره تماس

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ -

شیوا سالم

شیوا سالم   صفحه شخصی دانشیار :مرتبه علمی مهندسی شیمی- نانو فناوری : رشته و گرایش s.salem@che.uut.ac.ir : پست الکترونیکی 044-33980249 : شماره تماس

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ -

محتبی نصیری نژاد

مجتبی نصیری نژاد   صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی شیمی آلی- شیمی پلیمر : رشته و گرایش mojtaba462@gmail.com  : پست الکترونیکی 044-3554180 : شماره تماس