بایگانی بخش هیئت علمی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 18 | تعداد کل بازدید های مطالب: 626,870 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ -

صفحه شخصی هاشم کلبخانی

هاشم کلبخانی   صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی برق، گرایش مخابرات - سیستم  : رشته و گرایش h.kalbkhani@uut.ac.ir : پست الکترونیکی - : شماره تماس

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ -

صفحه شحصی سپهر رازی

سپهر رازی     صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی فوتونیک : رشته و گرایش  s.razi@uut.ac.ir : پست الکترونیکی +9844-31980313 : شماره تماس

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

صفحه شخصی سید موسی سید عالی نژاد

سید موسی سید عالی نژاد   صفحه شخصی مربی :مرتبه علمی مهندسی برق - الکترونیک : رشته و گرایش seyed_moosa@uut.ac.ir : پست الکترونیکی +9844-31980316 : شماره تماس

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵ -

سعید ذوالفقاری مقدم

سعید ذوالفقاری مقدم   صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی مهندسی برق - قدرت : رشته و گرایش s.zolfaghari@uut.ac.ir : پست الکترونیکی - : شماره تماس

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵ -

محمد جانقوری

محمد جانقوری صفحه شخصی استاد یار :مرتبه علمی مهندسی برق - فتونیک : رشته و گرایش m.janghouri@uut.ac.ir : پست الکترونیکی +9844-31980214 : شماره تماس

img_yw_news
دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۵ -

حدیثه بابازاده

حدیثه بابازاده   صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی مهندسی برق - الکترونیک : رشته و گرایش h.babazadeh@uut.ac.ir : پست الکترونیکی 044-31980272 : شماره تماس

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ -

مهدی خداوردی زاده

مهدی خداوردی زاده صفحه شخصی مربی - دانشجوی دکتری :مرتبه علمی فتونیک - الکترونیک : رشته و گرایش m.khodaverdiuut.ac.ir : پست الکترونیکی +9844-31980233 : شماره تماس

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴ -

آرش اسماعیلی

آرش اسماعیلی - مدیر گروه    صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی مهندسی برق - الکترونیک : رشته و گرایش a.esmailiuut.ac.ir : پست الکترونیکی +9844-31980274 : شماره تماس

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ -

سارنگ کاظمی نیا

سارنگ کاظمی نیا صفحه شخصیاستادیار:مرتبه علمیمهندسی برق - الکترونیک: رشته و گرایشs.kazeminia@uut.ac.ir: پست الکترونیکی+9844-31980201: شماره تماس

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ -

یعقوب پوراسد

یعقوب پور اسد صفحه شخصیاستادیار:مرتبه علمیمهندسی برق - الکترونیک: رشته و گرایشy.pourasad@uut.ac.ir: پست الکترونیکی+9844-31980226: شماره تماس

img_yw_news
پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۲ -

مرتضی علی اصغری

مرتضی علی اصغری صفحه شخصیاستادیار:مرتبه علمیمهندسی برق - کنترل: رشته و گرایشm.aliasghary@uut.ac.ir: پست الکترونیکی+9844-31980217: شماره تماس

img_yw_news
چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۱ -

مسعود تیموری

مسعود تیموری   صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی مهندسی برق - الکترونیک : رشته و گرایش m.teymouri@uut.ac.ir : پست الکترونیکی +9844-31980264 : شماره تماس

img_yw_news
شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ -

مهدی برج خانی

مهدی برج خانی صفحه شخصی مربی (دانشجوی دکتری) :مرتبه علمی مهندسی پزشکی گرایش بیوالکترونیک : رشته و گرایش borjkhani@gmail.com : پست الکترونیکی +9844-31980201 : شماره تماس

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ -

نعمت الله عزتی

دکتر نعمت الله عزتی صفحه شخصیاستاد یار:مرتبه علمیمهندسی برق - الکترونیک: رشته و گرایشn.ezzati@ee.uut.ac.ir: پست الکترونیکی+9844-31980223: شماره تماس

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ -

یزدان نجفی

مهندس یزدان نجفی صارم صفحه شخصیمربی:مرتبه علمیمهندسی برق - کنترل: رشته و گرایشyazdan.najafi@uut.ac.ir: پست الکترونیکی+9844-31980261: شماره تماس

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ -

محمد حسین امراللهی دویران

مهندس محمد حسین امراللهی دویران صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی مهندسی برق - قدرت : رشته و گرایش m.h.amrollahi@uut.ac.ir : پست الکترونیکی +9844-31980227 : شماره تماس

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ -

محمد پور محمود آقابابا

دکتر محمد پور محمود آقابابا    صفحه شخصی استاد تمام :مرتبه علمی مهندسی برق - کنترل : رشته و گرایش m.p.aghababa@ee.uut.ac.ir : پست الکترونیکی +9844-31980282 : شماره تماس

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ -

مرتضی عبدالهی شریف

مرتضی عبداللهی شریف  صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی فوتونیک - مخابرات نوری : رشته و گرایش m_a_sharif@hotmail.com : پست الکترونیکی +9844-31980260 : شماره تماس