بایگانی بخش هیئت علمی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 6 | تعداد کل بازدید های مطالب: 40,596 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۲ -

بهزاد شکسته بند

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۱ -

جواد مکاری‌رحمدل

جواد مکاری رحمدل   صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی مهندسی عمران، گرایش زلزله : رشته و گرایش j.mokari@uut.ac.ir : پست الکترونیکی - : شماره تماس

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۱ -

اباذر اصغری

اباذر اصغری   صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی مهندسی عمران، گرایش سازه : رشته و گرایش abcd1386@gmail.com : پست الکترونیکی - : شماره تماس

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۱ -

اکبر شیرزاد

اکبر شیرزاد   صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی مهندسی عمران، گرایش آب : رشته و گرایش a.shirzad@uut.ac.ir : پست الکترونیکی 044-3198 0314 : شماره تماس

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۱ -

عرفان شافعی

عرفان شافعی   صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی مهندسی عمران، گرایش سازه : رشته و گرایش e.shafei@uut.ac.ir : پست الکترونیکی 044-31980313 : شماره تماس

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۰ -

پروفایل

گروه مهندس عمران اعضای هیئت علمی دکتر جواد مکاری‌رحمدل استادیار دکتر اباذر اصغری استادیار دکتر بهزاد شکسته بند دانشیار-مدیر گروه مهندسی عمران دکتر اکبر شیرزاد استادیار دکتر عرفان شافعی استادیار