بایگانی بخش هیات علمی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 22 | تعداد کل بازدید های مطالب: 569,316 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ -

مرتضی بیاتی

مرتضی بیاتی   صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی هوافضا - گرایش ایرودینامیک : رشته و گرایش mbayati@uut.ac.ir : پست الکترونیکی - : شماره تماس

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

آرش رحمانی

  آرش رحمانی   صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی مکانیک - طراحی کاربردی : رشته و گرایش arash.rahmani@uut.ac.ir : پست الکترونیکی - : شماره تماس

img_yw_news
شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵ -

پیمان مشهدی کشتیبان

پیمان مشهدی کشتیبان  صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی مکانیک - ساخت و تولید : رشته و گرایش m.keshtibanmee.uut.ac.ir - pmkmechgmail.com : پست الکترونیکی +9844-31980226 : شماره تماس

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ -

صابر یکانی مطلق

  صابر یکانی مطلق - مدیر گروه   صفحه شخصی دانشیار :مرتبه علمی مکانیک - تبدیل انرژی : رشته و گرایش s.yekani@uut.ac.ir , syekani@yahoo.com  : پست الکترونیکی +9844-31980214 : شماره تماس

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -

فرخ مبادرثانی

فرخ مبادرثانی - معاونت گروه (مدیریت کارگاهها) صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی مکانیک - تبدیل انرژی : رشته و گرایش fmobadersani@gmail.com : پست الکترونیکی : شماره تماس

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -

وحید معرفت

 وحید معرفت   صفحه شخصی مربی :مرتبه علمی هوافضا : رشته و گرایش v.marefat.kh@gmail.com : پست الکترونیکی +9844-31980264 : شماره تماس

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -

پریسا قناتی

 پریسا قناتی    صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی هوافضا : رشته و گرایش  parisaghanati@alum.sharif.edu ; parisa.ghanati@uut.ac.ir : پست الکترونیکی +9844-31980229 : شماره تماس

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -

رضا عبدی بهنق

 رضا عبدی بهنق   صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی مکانیک - ساخت و تولید : رشته و گرایش r.abdibehnagh@mee.uut.ac.ir : پست الکترونیکی - : شماره تماس

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -

سهند کارگرنژاد

سهند کارگرنژاد   صفحه شخصی مربی مأمور به تحصیل(دانشجوی دکتری) :مرتبه علمی مکانیک - ساخت و تولید : رشته و گرایش s.kargarnejad@gmail.com : پست الکترونیکی - : شماره تماس

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -

سامان خلیل پورآذری

سامان خلیل پورآذری   صفحه شخصی مربی مأمور به تحصیل(دانشجوی دکتری) :مرتبه علمی مکانیک - ساخت و تولید : رشته و گرایش S.khalilpour@mee.uut.ac.ir : پست الکترونیکی - : شماره تماس

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -

ابوالفضل توتونچی

 ابوالفضل توتونچی   صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی مکانیک - ساخت و تولید : رشته و گرایش ab.tutunchi@gmail.com : پست الکترونیکی +9844-31980280 : شماره تماس

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -

هادی عبداللهی

  هادی عبداللهی    صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی مکانیک - ساخت و تولید : رشته و گرایش habdollahi@ut.ac.ir : پست الکترونیکی +9844-31980262 : شماره تماس

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -

سیدحامد حسینی

سیدحامد حسینی   صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی مکانیک - طراحی کاربردی : رشته و گرایش s.hamedhoseini@yahoo.com : پست الکترونیکی +9844-31980224 : شماره تماس

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -

شیرکو فاروقی

شیرکو فاروقی   صفحه شخصی دانشیار :مرتبه علمی مکانیک - طراحی کاربردی : رشته و گرایش sh.farughi@uut.ac.ir : پست الکترونیکی +9844-31980275 : شماره تماس

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -

صابر عزیزی

صابر عزیزی   صفحه شخصی دانشیار :مرتبه علمی مکانیک - طراحی کاربردی : رشته و گرایش s.azizi@mee.uut.ac.ir : پست الکترونیکی +9844-31980214 : شماره تماس

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -

حسین سلطانی پور

حسین سلطانی پور- معاونت گروه   صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی مکانیک - تبدیل انرژی : رشته و گرایش h.soltanipourgmail.com : پست الکترونیکی - : شماره تماس

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -

سجاداله رضازاده

سجاداله رضازاده   صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی مکانیک - تبدیل انرژی : رشته و گرایش sor.mems@gmail.com : پست الکترونیکی +9844-31980259 : شماره تماس

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -

رحیم حسن زاده

رحیم حسن زاده   صفحه شخصی دانشیار :مرتبه علمی مکانیک - تبدیل انرژی : رشته و گرایش r.hassanzadeh@uut.ac.ir : پست الکترونیکی +9844-31980233 : شماره تماس

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -

وحید زارع

وحید زارع   صفحه شخصی دانشیار :مرتبه علمی مکانیک - تبدیل انرژی : رشته و گرایش v.zare@uut.ac.ir : پست الکترونیکی +9844-31980228 : شماره تماس

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -

محمدباقر محمدصادقی آزاد

محمدباقر محمدصادقی آزاد   صفحه شخصی دانشیار :مرتبه علمی مکانیک - تبدیل انرژی : رشته و گرایش m.sadeghiazad@uut.ac.ir : پست الکترونیکی +9844-31980205 : شماره تماس

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -

نرمین باقرزاده هوشمندی

  نرمین باقرزاده هوشمندی - معاونت گروه   صفحه شخصی استادیار :مرتبه علمی مکانیک - تبدیل انرژی : رشته و گرایش narminbh@uut.ac.ir : پست الکترونیکی +9844-31980235 : شماره تماس

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -

عبدالرحمان دادوند

عبدالرحمان دادوند   صفحه شخصی دانشیار :مرتبه علمی مکانیک - تبدیل انرژی : رشته و گرایش a.dadvand@mee.uut.ac.ir : پست الکترونیکی +9844-31980264 : شماره تماس