بایگانی بخش صفحه شخصی سهراب عبدالله زاده

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 1,760 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۴ دی ۱۳۹۵ -

رزومه سهراب عبدالله پور

CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Name: Sohrab Abdollahzadeh Moghaddam Teymourlu Address: Department of Industrial Engineering              Urmia University of Technology (UUT), Urmia, Iran Tel.: +98 914 141 7328 Email: s.abdollahzadeh@uut.ac.ir         sohrabuut@yahoo.com CAREER HISTORY Maintenance Engineering Expert in Iran Khodro, 1990-1994. Head of Processing Units in Industry, Mine and Trade Industry Organization of West Azerbaijan, 1994-2000. Planning Manager in the Urmia Cement Company,2000-2001. Engineering and Development Assistant in Pakdis Company, 2000-2003. Economy and Planning Assistant of Housing Foundation in West Azerbaijan, 2003-2005. Head of Pakdis Company, 2003-2005. Assistant Professor,2007-now, Chief of Industrial Engineering Department and Student and Cultural Assistant in “Urmia University of Technology (UUT)”. Sociocultural Assistant of Urmia Municipality,2014-now. Head of Applied Science University of Urmia Municipality,2014-now. EDUCATIONS: Ph.D., Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran, Iran (Oct. 2010 - 2014). M.Sc., Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran, Iran (Oct. 1992 - 1994). B.Sc., Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Sharif University, Tehran, Iran, (Oct. 1987 - Oct. 1992). PROFESSIONAL EXPERIENCE: Project Title: Modeling Agency Notification ports, Municipal Cooperation Organization. Place: Urmia, West Azerbaijan. ​Position: Co-worker Project Title: A comprehensive review of the level of technology, production and supply of juice Country, Pakdis Company. Place: Urmia, West Azerbaijan. ​Position:Executive Project Title: Model cell formation in cell production method with consideration of alternative process Place: Urmia University of Technology (UUT). ​Position: Executive Project Title: A comprehensive review of staffing approach to performance management, Pakdis Company Place: Urmia, West Azerbaijan. ​Position:  Executive Project Title: The causes of the Reluctance of installation of engineering services, Industrial Estates Company. Place: Urmia, West Azerbaijan. Position: Executive Project Title: Requirements of non-executive defense in training construction, Schools Renovation Organization. Place: Urmia, West Azerbaijan. Position: Executive Project Title: Feasibility of honey cluster, Industrial Estates Company. Place: Urmia, West Azerbaijan. Position: Executive Project Title: Designing and manufacturing of honey purification and separation of impurities. Place: Urmia, West Azerbaijan. Position: executive   TEACHING EXPERIENCES Undergraduate Engineering Economics Meta heuristic Algorithm Enterprise Resource Planning Supply Chain Management Systematic Meditation Graduate Preventive and Maintenance Project Control Human Factors Feasibility Study System Meditation   Publications:   BOOKS:  Warehouse handling (Inventory count), 2003   JOURNAL PAPERS: Ezzati, N., & Abdollahzadeh, S. (2010). High speed and silicon-saving adaptive tuning system for high frequency Gm-C filters. Analog Integrated Circuits and Signal Processing, 65(1), 97-103. Abdollahzadeh, S. M., & Jafarzadeh, S. G. (2010). An Improvement Model Presented to Reduce the Required Time for the Implementation of ERP in the Organization. Journal of Environmental Science and Engineering, 4(5), 60. Rezapour, S., Farahani, R. Z., Ghodsipour, S. H., & Abdollahzadeh, S. (2011). Strategic design of competing supply chain networks with foresight. Advances in Engineering Software, 42(4), 130-141. Sadjadi, S. J., Omrani, H., Abdollahzadeh, S., Alinaghian, M., & Mohammadi, H. (2011). A robust super-efficiency data envelopment analysis model for ranking of provincial gas companies in Iran. Expert Systems with Applications, 38(9), 10875-10881. Ghoushchi, S. J., Ab Rahman, M. N., Moghadam, S. A., & Ghoushji, M. J. (2013). An improvement model presented to reduce the required time for the implementation of ERP in the organization. World Applied Sciences Journal, 21(2), 203-208. Shafia, M. A., & Abdollahzadeh, S. (2014). Integrating fuzzy kano and fuzzy TOPSIS for classification of functional requirements in national standardization system. Arabian Journal for Science and Engineering, 39(8), 6555-6565. Shafia, M., Abdollahzadeh, S., & Teimoury, E. (2014). The impact of the national standardization system on ranking the supply chain stages improvement. Uncertain Supply Chain Management, 2(4), 237-244. Abdollahzadeh, S., Rezaei, M., Dabbaghian, M., & Norouzi, A. (2010, April). Notice of Retraction A goal programming model for computation of fuzzy linear regression with least error. In Computer Engineering and Technology (ICCET), 2010 2nd International Conference on (Vol. 7, pp. V7-493). IEEE. MAKUI, A., PAYDAR, M. M., ABDOLLAHZADEH, S., & RAFIEI, A. (2012). CLUSTERING OF TECHNOLOGY EVALUATION STRATEGIES VIA CAPTECH. Fakouri, A., Pasha, H., Jalili, P., & Abdollahzadeh, S. RANKING THE CAPTECH TECHNOLOGY STRATEGIES BY INTEGRATING FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS METHODS. ماکویی، احمد.، پایدار، محمد. مهدی. عبداله زاده سهراب. رفیعی، عباس (1390). "تعیین و خوشه بندی راهبردهای ارزیابی فناوری به روش کپ تک"،(14)3، صص: 66-79.‎ شفیعا، محمد علی. عبدالله زاده، سهراب. پاشاآبگرمی، حسین (1392). "بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و کانوی تحلیلی برای رتبه‌بندی ابزارهای نظام استانداردسازی ملی"، نشریه پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید،  (1)1، صص: 73-82.‎ شفیعا، محمد علی.  تیموری، ابراهیم. عبداله­زاده، سهراب (1393). "اندازه­گیری تاثیر نظام استانداردسازی ملی بر عملکرد زنجیره تامین"، نشریه مهندسی و بهبود کیفیت، (2)4، صص: 137-145. عبداله زاده، سهراب. عبداله زاده، جعفر صادق (1394). "رتبه بندی بهبود عملکرد مراحل زنجیره تامین در اثر استانداردسازی ملی" مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، (41)2، صص: 9-26.‎ عبداله ­زاده، سهراب. خدایاری، مصطفی (1397). "رویکردی برای تعیین سیاست‎های مناسب نگهداری و تعمیرات چند محصولی با استفاده از شبیه‎سازی و تصمیم‌گیری چندمعیاره"، فصلنامۀ مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، (10)2، صص: 296-279. عبداله زاده، سهراب (1397). "الگویی برای تدوین سند استراتژی فناوری رشته فعالیت طیور با مدل CAPTECH"، نشریه فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 16(33)، صص:17-24.   CONFERENCE PAPERS: Safety in Value Engineering, (2008). The first International Conference on Industrial Safety, Occupational Health and Environment in organizations. Effective training model to help improve the efficiency of safety by reducing the risk factors of labor and capital, (2008). The first International Conference on Industrial Safety, Occupational Health and Environment in organizations. New methods of wastewater treatment plant alcohol, (2008). The first International Conference on Industrial Safety, Occupational Health and Environment in organizations. The role of electronic money in the banking system, (2008). First International Conference on e-commerce. Notice of Retraction A goal programming model for computation of fuzzy linear regression with least error, (2010).  2nd International Conference on  Computer Engineering and Technology (ICCET). A goal programming model for computation of Fuzzy Linear Regression with least error, (2010). 2nd International Conference on Computer Engineering and Technology (ICCET). Identification and Prioritization factors affecting the productivity of human factors using TOPSIS, (2012). Ninth International Conference on Industrial Engineering. ارزیابی تعداد تامین کنندگان در زنجیره تامین با در نظر گرفتن هزینه نگهداری (1396).  کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری، اصفهان. ارائه یک رویکرد چند هدفه در لجستیک معکوس سبز با سیکل بسته (1397). کنگره ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوزی، برق و کامپیوتر، ساری. انتخاب پناه گاه های امدادی قبل از وقوع بحران با استفاده از روش های با معیارهای چندگانه (1397). کنگره ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوزی، برق و کامپیوتر، ساری. رویکردی برای رتبه بندی مؤلفه های عملکرد زیست محیطی در خوشه های صنعتی (1397). مدیریت و مهندسی صنایع، تهران.       Other skills: Participate in A Seminar / Workshop: Workshop to implement TQM EFQM training seminar QFD training seminar Six Sigma Workshop Implementation of value engineering Educational courses: strategic Management Internal Auditor Training Course ISO 9001:2000 Auditor/Lead Auditor Training Course Economic evaluation of projects The cost of various activities Meet with the independent auditors' reports Business Law Project Management Fundamentals Course Business Cluster Development Agents (CDA) Awards and appreciations: Country Portfolio Manager, Awarded “The President”,  2006. Organizational sample entrepreneur, Awarded “The governor of West Azerbaijan”,2008. Chosen plan for the Cultural Ideas, Awarded “Cultural Minister of Science”, 2013.