بایگانی بخش اشخاص

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۳ -

معرفی هادی مختاری

hadi mokhtari - هادی مختاری مهندسی فناوری اطلاعات رشته و گرایش h.mokhtari@uut.ac.ir پست الکترونیکی 04431980272 شماره تماس