بایگانی بخش معرفی امکانات

:: معرفی مهمانسرای دانشگاه صنعتی ارومیه - ۱۳۹۶/۵/۲۰ -
:: معرفی امکانات مهمانسرای دانشگاه - ۱۳۹۴/۴/۱۳ -