بایگانی بخش دفتر ریاست

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۱ -

دفتر ریاست

                         علی بهروزی                        مسئول دفتر رئیس      تلفن مستقیم     33728183   نمابر                 33728184          a.behrouzi@uut.ac.ir  __________________________________________•  انجام امور اداری و دفتری رئیس دانشگاه در رابطه با ارتباطات داخلی، بین المللی و دانشگاهی•  نظارت و پیگیری اموری که از سوی رئیس دانشگاه ابلاغ گردیده است •  دریافت مکاتبات واحدهای دانشگاهی و صدور ابلاغ کلیه مکاتبات، دستورات و نظرات آن دانشگاه به واحدهای دانشگاهی و یا مؤسسات و سازمانهای خارج از دانشگاه •  تنظیم قرار ملاقاتهای ارباب رجوع با رئیس دانشگاه •  انجام ارتباطات تلفنی رئیس دانشگاه •  ارسال و دریافت نمابرهای رئیس دانشگاه •  پیگیری ثبت نامه های دفتر رئیس دانشگاه •  نظارت بر امور داخلی دفتر و نیز تشریفات میهمانان رئیس دانشگاه برای دانلود فرم درخواست ملاقات با رئیس دانشگاه اینجا کلیک کنیدبرای دانلود فرم درخواست و پیشنهاد رئیس دانشگاه اینجا کلیک کنید