بایگانی بخش رشته های تحصیلی

img_yw_news
پنجشنبه ۵ آبان ۱۳۹۰ -

رشته های تحصیلی

 کارشناسی ارشدعنوان رشتهگرایشمهندسی صنایعصنایعمهندسی صنایعسیستمهای اقتصادی و اجتماعیمهندسی فناوری اطلاعاتITفیزیکحالت جامدریاضی کاربردیریاضی کاربردیمکانیکتبدیل انرژیعمرانسازهمهندسی شیمی پدیده های انتقالمهندسی معدناستخراجکارشناسیعنوان رشتهگرایشمهندسی فناوری اطلاعات----مهندسی کامپیوترنرم افزارمهندسی مکانیکجامدات//حرارت و سیالات//هوا فضا//اپتیک و لیزر//بدون گرایشمهندسی تکنولوژی ساخت و تولیدماشین ابزارمهندسی صنایعتولید صنعتی//بدون گرایشمهندسی شیمیصنایع پتروشیمی//بدون گرایشمهندسی معدناکتشافاتمهندسی برقالکترونیککارشناسی ناپیوستهعنوان رشتهگرایشمهندسی تکنولوژی ساخت وتولیدماشین ابزار//قالبسازیدر چشم انداز جمعیت دانشجویی دانشگاه صنعتی به 10 هزار نفر با 10 دانشکده خواهد رسیدکه 60 درصد از جمعیت دانشجویی به تحصیلات تکمیلی تعلق خواهد داشت........در حال حاضر رشته های ذیل در دانشگاه دایر می باشد وهر ساله بر اساس مجوز وزارت علوم رشته های جدیدی به مجموعه ذیل اضافه خواهد شد...دکتریعنوان رشتهگرایشفیزیکذرات بنیادیمهندسی مکانیکتبدیل انرژی