بایگانی بخش چشم انداز

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۰ -

چشم انداز توسعه دانشگاه

* دستیابی به سطح دانشگاههای توسعه یافته در تمامی شاخص ها * دستیابی به آخرین یافته های علمی و تکنولوژیکی و پژوهش محور نمودن جریان تصمیم گیریهای فنی * ارائه تمام رشته های مورد نیاز بخش صنعت و معدن شمالغرب کشور و فعال نمودن پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی * ارتقای دانشگاه صنعتی ارومیه به یک دانشگاه بین المللی و فراملّی و جذب دانشجو از کشورهای خارج و ارائه خدمات علمی و پژوهشی به کشورهای همسایهدر چشم انداز، جمعیت دانشجویی دانشگاه صنعتی به 10 هزار نفر با 10 دانشکده خواهد رسید که 60 درصد از جمعیت دانشجویی به تحصیلات تکمیلی تعلق خواهد داشت.