بایگانی بخش Universit President

img_yw_news
پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۳ -

Dr. Ghader Rezazadeh

 Ghader Rezazadeh   Professor     President of Urmia University of Technology  P.O. Box 57166 - 93187 , Urmia, Iran   Tel: +984413554183  E-mail: Po@uut.ac.ir


پیوندهای تصویری
copyright@2019.Urmia University of Technology