بایگانی بخش مشاوران رئیس دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳ -

مشاور امور فرهنگی رئیس دانشگاه

مشاور امور فرهنگی رئیس دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳ -

مشاور امور دانشجوئی رئیس دانشگاه

مشاور امور دانشجوئی رئیس دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳ -

مشاور امور پژوهشی رئیس دانشگاه

دکتر خیرالله حدیدی