برگشت به دانشگاه صنعتی ارومیه
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معاونت اداری و پشتیبانی::
اخبار و اطلاعیه ها::
بخشنامه ها::
امور اداری::
اداره امور حقوقی::
امور پشتیبانی::
امورمالی::
تدارکات::
فرمها::
تماس با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
آخرین مطالب بخش
:: برنامه حرکت سرویس دانشجویی در ایام فرجه
:: قرارداد بیمه مکمل درمان اعضای هیأت علمی و غیر هیات علمی دانشگاه سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱
:: آگهی مزایده اجاره
:: اطلاعیه مخصوص معرفی شدگان مرحله اول آزمون استخدامی دانشگاه های کل کشور
:: اطلاعیه در خصوص تحویل مدارک نفرات معرفی شده برای مصاحبه  آزمون استخدامی وزات علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه صنعتی ارومیه سال ۱۴۰۰
:: شرح وظایف ::
 | تاریخ ارسال: 1398/8/28 | 
مدیریت امور مالی : ولی سلیمانی
 
لیسانس حسابداری از دانشگاه تهران و فوق لیسانس در رشته حسابداری و صنایع گرایش سیستم اقتصادی
سوابق کاری :
دارای 14 سال سابقه خدمت در سازمان حسابرسی کل کشور و ادامه همکاری از سال 1387 با دانشگاه صنعتی ارومیه به عنوان مدیر امور مالی
مدیریت امور مالی براساس آئین نامه مالی معاملاتی مصوب هیأت امنا با حکم ریاست دانشگاه به این پست منصوب می شود .
وظایف و مسئولیتهای مدیر امور مالی :
1- اعمال نظارت مالی از نظر رعایت قوانین و مقررات مربوط به مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی و مصوبات هیأت امنا
2- نگهداری حساب و تنظیم گزارش های مالی و نظارت بر حفظ اسناد ، دفاتر و مدارک مالی و اطلاعات نرم افزارهای مربوطه
3- نگهداری و حفظ حراست از انواع اوراق بهادار و سپرده های مالی و نظارت بر نگهداری حساب اموال غیرمصرفی و دارائی های دانشگاه
4- نظارت بر چگونگی وصول درآمدهای اختصاصی و کنترل واریز آنها به خزانه در حد امکانات در اختیار و سپس مصرف آنها .
 
کارکنان امور مالی :
خانم مینا باقرزاده : فوق لیسانس حسابداری
سمت : رئیس اداره تنظیم حساب
شرح وظایف :
1- تنظیم حساب
2- صدور برگه حسابداری
3- ارائه گزارشات درخواستی دیوان محاسبات و خزانه
4- تهیه گزارشات داخلی
آقای مهدی شریفی : فوق لیسانس حسابداری
سمت : کارشناس مسئول رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه
شرح وظایف :
1- مطالعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
2- بررسی و رسیدگی به انجام کلیه امورمالی دانشگاه براساس قوانین و مقررات مالی بمنظور تعیین میزان بدهی براساس مدارک اثبات کننده بدهی
3- شرکت مستمر در جلسات و کمسیون مربوط به امورمالی و ارائه دستورالعمل ها و طرحهای مالی در جهت بهبود کیفی و کمی فعالیتها و ارائه گزارشهای لازم به مسئولین ذیربط
4- نظارت بر مصرف اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از هزینه ها
5- تطبیق پرداختها با موافقتنامه های مبلدله شده و تخصیص ها
6- انجام روشهای ممیزی اسناد بمنظور ایجاد سیستم کنترل داخلی در امور مالی دانشگاه
7- کنترل واخواهی اسناد و مدارکی که در انجام تشریفات مالی رعایت مقررات نشده و گزارش به ذینفعان و پیگیری تا حصول نتیجه
8- رسیدگی و کنترل قراردادهای منعقده و حساب تنخواه گردان ها ، پیش پرداختها ، علی الحساب ها و ...
9- گزارش تخلفات امور مالی و ارائه نظرات اصلاحی در موارد لزوم
10- رعایت و حفظ اصول امانتداری و رازداری در حین انجام امور محوله و اسناد مالی مربوطه
11- انجام سایر امور محوله از سوی مافوق
آقای مهدی طباطبائی : فوق لیسانس حسابداری
سمت : کارمند اداره تنظیم حساب
شرح وظایف :
1- همکاری در ثبت اسناد حسابداری در نرم افزار حسابداری تعهدی
2- ثبت بدهی و مطالبات بودجه عمومی در سامانه مدیریت بدهی و مطالبات به صورت ماهانه
3- همکاری کامل با اداره تنظیم اسناد حسابداری
4- همکاری در تهیه صورت های مالی و ارسال گزارش گیری های حسابداری
5- ثبت فرم ها و تهیه قبض های پرداخت های مالیاتی از بابت طرحهای پژوهشی ، حق التدریس ، حق پژوهش ، حق مشاوره
6- ثبت ، تأیید ، نگهداری ، و گزارش گیری از بابت صورت وضعیت های صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه
7- ثبت تراز و صورت های مالی در پرتال دانشگاه صنعتی ارومیه( سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور – سناما )
آقای اکبر صالحی : لیسانس مدیریت بازرگانی
سمت :  عامل مالی معاونت آموزشی دانشگاه
شرح وظایف :
1- تنظیم اسناد زیر پوشش آن معاونت و گردش آن تا مرحله چک و کدگذاری و تخصیص اعتبارات از محلهای مربوطه .
2-  نگهداری حسابها اعم از علی الحساب و تنخواه و گزارش آن به معاونت آموزشی .
3- تنظیم اسناد اداره تدارکات و رفع موانع گردش و کدگذاری اسناد تا مرحله چک .
خانم لعیا فرجی : لیسانس اقتصاد بازرگانی
سمت : مسئول دفتر امور مالی و صدور چک
شرح وظایف :
1- صدور چک های اسناد تحویل شده از اداره اعتبارات.
2- پیگیری و تحویل چک های صادره به صاحبان آنها.
3- الصاق موارد تایید پرداخت به سندهای مربوطه و تحویل اسناد به مسئول بایگانی .
4- کنترل چک های جابجایی ، واریز بحساب و تحویل چک های مربوطه به بانک جهت عملیات پرداخت .
5- تهیه صورت مغایرت بانکی  .
6- مسئول دبیرخانه امور مالی .
7- انجام امورات مربوط به بیمه تکمیلی درمان ، عمر و حوادث و مسئولیت کارکنان و دانشجویان .
خانم مهری علیزاده : فوق لیسانس ریاضی
سمت : مسئول وصول درآمدها و راه اندازی نرم افزارها
شرح وظایف :
1- مدیریت تمامی نرم افزارهای سیستم سماسامانه
2- مدیریت نرم افزار اموال و تدارکات
3- انجام تمام امورات مالی دانشجویان از بابت خوابگاه
4- وصول درآمد
خانم شیوا حنیفه : فوق لیسانس مدیریت دولتی مالی
سمت : مسئول حقوق و دستمزد
شرح وظایف :
1-  تهیه و تنظیم لیست های حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیأت علمی
2- تهیه و تنظیم لیستها و گزارشات مربوط به کسورات قانونی از قبیل مالیات ، بیمه های مختلف و بازنشستگی و ...
3- تهیه و تنظیم اسناد حق التدریس اساتید دانشگاه و مدعوین
4- تهیه و تنظیم اسناد پرداختی به کارکنان و اعضای هیأت علمی ( بازخرید ، اضافه کار ، پاداش و سنوات و .... )
آقای رضا وجدانی :
سمت : مسئول اداره اموال
شرح وظایف :
آقای علی احمدنژاد :
سمت : کارشناس و امین اموال
شرح وظایف :
آقای صادق جعفرپور : فوق لیسانس حسابداری
سمت : تنظیم اسناد حسابداری و بایگانی اسناد
شرح وظایف :
1- کنترل ورود و خروج اسناد
2- بایگانی اسناد حسابداری
3- تنظیم کل اسناد جاری
آقای محمد حاجی نژاد : لیسانس مدیریت بازرگانی
سمت : کارمند صندوق رفاه و همکار تنظیم سند حسابداری
شرح وظایف :
1- تنظیم اسناد حسابداری
2- تنظیم حقوق و دستمزد کارکنان شرکتی
3- انجام امورات بیمه ای ، بانکی و مالیاتی صندوق رفاه
4- تنظیم و ارسال لیست بیمه نیروهای شرکتی
5- تنظیم و ارسال مالیات حقوق ماهانه
آقای اسماعیل صباغی : لیسانس مکانیک
سمت : کارشناس رابط بانکی و اداره کل اقتصاد و دارائی
شرح وظایف :
1- ارتباط با بانک و واریز  چکهای صادره به شماره حسابهای افراد ذینفع
2- ارتباط با دارایی و سازمان بیمه تأمین اجتماعی و ... و واریز فیش های مربوطه
3- انجام امور محوله حوزه مالی
 

معرفی امور مالی
حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری ، طبقه بندی ، شناسایی ، اندازه گیری ، ثبت  ، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی در شکل ها و مدلهای خاصی صورت       می گیرد و از آنجائیکه دانشگاه صنعتی ارومیه یک دانشگاه دولتی می باشد  لذا نظام حسابداری بخش عمومی در آن حاکم است که اجزای نظام حسابداری به صورت یک زنجیره متصل به هم  می باشند. لذا رعایت تمامی اجزاء برای دستیابی به اهداف سازمانی که ناشی از مسئولیت پاسخ گوئی عمومی ، تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان درونی و بیرونی دانشگاه و ایجاد بستر لازم جهت استخراج و محاسبه قیمت تمام شده ، برنامه ها ، فعالیت ها و غیره ضروری است .
 
 
 
 
 
دفعات مشاهده: 905 بار   |   دفعات چاپ: 256 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
:: شرح وظایف ::
 | تاریخ ارسال: 1392/11/14 | 

مدیریت امور مالی:

             -انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات

            -دریافت وصول در آمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه

دفعات مشاهده: 2887 بار   |   دفعات چاپ: 967 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 45 بار   |   0 نظر
>
معاونت اداری و پشتیبانی Vice Chancellor & logectics
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 49 queries by YEKTAWEB 4414