لیست دانشگاههای کشور

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۹/۱۴ | 
دانشگاه ها

دانشگاه اراک

http://www.araku.ac.ir

p.r@araku.ac.ir

دانشگاه ارومیه

http://www.urmia.ac.ir

chancellor@mail.urmia.ac.ir

دانشگاه اصفهان

http://www.ui.ac.ir

publicrel@ui.ac.ir

دانشگاه الزهرا(س)

http://www.alzahra.ac.ir

pr@alzahra.ac.ir

دانشگاه امام صادق(ع)

http://www.isu.ac.ir

دانشگاه ایلام

http://www.ilam.ac.ir

office@mail.ac.ir:::union:::

دانشگاه بجنورد

http://www.ub.ac.ir

info@ub.ac.ir

دانشگاه بوعلی سینا

http://www.basu.ac.ir

publicoffice@basu.ac.ir

دانشگاه بیرجند

http://www.birjand.ac.ir

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

http://www.ikiu.ac.ir

office@ikiu.ac.ir

دانشگاه پیام نور

http://www.pnu.ac.ir

info@pnu.ac.ir

دانشگاه تبریز

http://www.tabrizu.ac.ir

info@tabrizu.ac.ir

دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

http://www.iasbs.ac.ir

iasbs_z@iasbs.ac.ir

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

http://www.kgut.ac.ir

info@kjut.ac.ir

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

http://www.srttu.edu

sru@sru.ac.ir

دانشگاه تربیت مدرس

http://www.modares.ac.ir

stu@modares.ac.ir

دانشگاه تربیت معلم

http://portal.tmu.ac.ir

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

http://www.azaruniv.ac.ir

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

http://www.sttu.ac.ir

sezavar_u@sttu.ac.ir

دانشگاه تفرش

http://www.taut.ac.ir

webmaster@taut.ac.ir

دانشگاه تهران

http://www.ut.ac.ir

publicrel@ut.ac.ir

دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

http://www.uast.ac.ir

info@uast.ac.ir

دانشگاه جیرفت

http://uj.ac.ir

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم

http://masoomeh.ac.ir

info@masoomeh.ac.ir

دانشگاه خلیج فارس

http://www.pgu.ac.ir

info@pgu.ac.ir

دانشگاه دامغان

http://www.du.ac.ir

pr@du.ac.ir

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

http://www.cmu.ac.ir

chancellor@cmu.ac.ir

دانشگاه رازی

http://www.razi.ac.ir

ravabetomomi@razi.ac.ir

دانشگاه زابل

http://www.uoz.ac.ir

chancellor@zabol.ac.ir

دانشگاه زنجان

http://www.znu.ac.ir

uni-zanjan@mail.znu.ac.ir

دانشگاه سمنان

http://semnan.ac.ir

info@semnan.ac.ir

دانشگاه سیستان و بلوچستان

http://www.usb.ac.ir

public_relations@hamoon.usb.ac.ir

دانشگاه شاهد

http://www.shahed.ac.ir

publicrelation@shahed.ac.ir

دانشگاه شهرکرد

http://www.sku.ac.ir

info@sku.ac.ir

دانشگاه شهید باهنرکرمان

http://www.uk.ac.ir

sbuk@mail.uk.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی

http://www.sbu.ac.ir

info@sbu.ac.ir

دانشگاه شهید چمران اهواز

http://www.scu.ac.ir

دانشگاه شهید مطهری

http://www.motahari-um.ir

دانشگاه شیراز

http://www.shirazu.ac.ir

suivo@shirazu.ac.ir

دانشگاه صنعت آب وبرق شهید عباسپور

http://www.pwut.ac.ir

pr@pwut.ac.ir

دانشگاه صنعتی ارومیه

http://www.uut.ac.ir

admin@uut.ac.ir

دانشگاه صنعتی بیرجند

http://www.birjandut.ac.ir

info@birjandut.ac.ir

دانشگاه صنعتی جندی شاپور

http://www.jsu.ac.ir

info@jsu.ac.ir

دانشگاه صنعتی قم

http://www.qut.ac.ir

publicrelations@qut.ac.ir

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

http://www.kut.ac.ir

info@kut.ac.ir

دانشگاه صنعتی همدان

http://www.hut.ac.ir

info@hut.ac.ir

دانشگاه صنعتی اصفهان

http://www.iut.ac.ir

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

http://www.aut.ac.ir

info@aut.ac.ir

دانشگاه صنعتی بابل

http://www.Nit.ac.ir

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

http://www.kntu.ac.ir

webadmin@kntu.ac.ir

دانشگاه صنعتی سهند

http://www.sut.ac.ir

adminoffice@sut.ac.ir

دانشگاه صنعتی شاهرود

http://www.shahroodut.ac.ir

university@shahroodut.ac.ir

دانشگاه صنعتی شریف

http://www.sharif.ir

web@sharif.ir

دانشگاه صنعتی شیراز

http://www.sutech.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبائی

http://www.atu.ac.ir

info@atu.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت ایران

http://www.iust.ac.ir

pub@iust.ac.ir

دانشگاه علوم انتظامی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.mums.ac.ir

web@mums.ac.ir

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

http://www.sanru.ac.ir

hoalli@gmail.com

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

http://www.kmsu.ac.ir

info@kmsu.ac.ir

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

http://www.gau.ac.ir

gausnr@gau.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

http://www.um.ac.ir

pr@ferdowsi.um.ac.ir

دانشگاه قم

http://www.qom.ac.ir

president@qom.ir

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

http://www.raminuni.ac.ir

دانشگاه گلستان

http://www.gu.ac.ir

info@gu.ac.ir

دانشگاه گیلان

http://www.guilan.ac.ir

pr@guilan.ac.ir

دانشگاه لرستان

http://www.lu.ac.ir

info@lu.ac.ir

دانشگاه مازندران

http://www.umz.ac.ir

um@umz.ac.ir

دانشگاه محقق اردبیلی

http://www.uma.ac.ir

daftar-riyasat@uma.ac.ir

دانشگاه مراغه

http://www.mhec.ac.ir

office@maragheh.ac.ir

دانشگاه ملایر

http://www.malayeru.ac.ir

chancellor@malayeru.ac.ir

دانشگاه هرمزگان

http://www.hormozgan.ac.ir

hormozganpr@yahoo.com

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

http://www.tabriziau.ac.ir

intl_ofic@tabriziau.ac.ir

دانشگاه هنر اصفهان

http://www.aui.ac.ir

info@aui.ac.ir

دانشگاه هنر

http://www.art.ac.ir

info@art.ac.ir

دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجان

http://www.vru.ac.ir

valiasr@mail.vru.ac.ir

دانشگاه یزد

http://www.yazduni.ac.ir

president-office@yazduni.ac.ir

دانشگاه کاشان

http://www.kashanu.ac.ir

info@kashanu.ac.ir

دانشگاه کردستان

http://www.uok.ac.ir

info@uok.ac.ir

دانشگاه یاسوج

http://www.yu.ac.ir

 

 

 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 6434 بار   |   دفعات چاپ: 867 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر