کتاب‌هاى تازه
 خود آموز حساب ديفرانسيل و انتگرال
 تفاضلات متناهی و آناليز عددی
 معادلات ديفرانسيل
 برنامه نويسی برای مهندسان شيمی با استفاده از C++,C و Matlab
    عنوان بخش کتاب
    مهندسی کامپیوتر  1
    علوم پایه  3
کتاب‌هاى برتر
 معادلات ديفرانسيل
 برنامه نويسی برای مهندسان شيمی با استفاده از C++,C و Matlab
 تفاضلات متناهی و آناليز عددی
 خود آموز حساب ديفرانسيل و انتگرال
معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌

پیوندهای تصویری
copyright@2019.Urmia University of Technology